நானும் என் உலகும்

எனக்கு புடிச்ச /நான் ரொம்பவும் ரசிச்ச விஷயங்கள், நான் பார்த்த சினிமா, படித்த புத்தகங்கள்,விரும்பிக் கேட்ட இசை, ரொம்பவும் பாதித்த நிகழ்வுகள்,அப்புறம் அப்பப்போ கொஞ்சம் NOSTALGIA...!! எல்லாத்தையும் பகிர்ந்துக்க தான் இந்த தளம்.

சனி, 10 டிசம்பர், 2016

பிரிவன்றிப் பெரிதாய் பிறிதொன்றும் உண்டோ


போகத் திசையற்று
வாய்பேச வக்கற்று
காண வழியற்று
உறுபசியோ டுலவித்திரிந்தபடி
விழுந்தரற்றிப் புரண்டழுது
தன் குருதி தான் கண்டு
வலிமிகுந்து வலிமறத்து
என் செய்து தேற்றுவன்
இந்த பொல்லா புல் மனத்தை
ஆற்றாரும் உண்டோ
தேற்றாரும் உண்டோ
வேறாறும் உண்டோ
பிரிவன்றிப் பெரிதாய்ப் பிறிதொன்றும் உண்டோ...!!?

கருத்துகள் இல்லை :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...